Yeni TTK’ya Defter Tasdikine Uymayana 4000 TL Ceza

6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” 19 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Tebliğ’de; gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlerin kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları hakkında açıklamalar yer almaktadır. Aşağıda yeni TTK uyarınca tasdike tabi olan defterlerin tasdikinin nasıl yapılacağına ilişkin Tebliğ açıklamalarının özeti yer alıyor.

Sadece açılış tasdikine tabi olan defterler

Defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri sadece açılış tasdikine tabi.

Söz konusu defterlerin açılış onaylarının, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılması gerekiyor. Diğer taraftan, ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışının ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanması mümkün. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onaylarının ise, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noterlere yaptırılması gerekiyor.

Buna göre 2013 yılında kullanılacak defterlerin açılış tasdikinin en geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar yaptırılması gerekmekte.

Ancak, 2012 yılında kullanılmış olan ve halen yeterli yaprağı bulunan “pay defteri” ile “genel kurul toplantı ve müzakere defterinin” açılış tasdiki yaptırılmaksızın 2013 yılında da kullanılması mümkün.

Hem açılış hem de kapanış tasdikine tabi olan defterler

Yevmiye defteri ile yönetim kurulu/müdürler kurulu karar defteri taşıdıkları özel önem nedeniyle hem açılış hem de kapanış tasdikine tabiler.

Diğer defterler gibi, bu defterlerin de açılış onaylarının, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce yapılması gerekiyor. İzleyen faaliyet dönemlerinde ise açılış onaylarının, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar yaptırılması gerekmekte.

Bu düzenlemelere göre; 2013 yılında kullanılacak olan yevmiye defteri ile karar defterinin açılış tasdikinin bu ayın son gününe kadar yaptırılması zorunlu.

Diğer taraftan söz konusu defterler aynı zamanda kapanış tasdikine de tabi olduğundan, 2012 yılında kullanılmış olan yevmiye defteri ile karar defterinin, en geç 31 Mart 2013 tarihine kadar da kapanış tasdikinin yaptırılması gerekmekte.

Onay yenileme

Yönetim kurulu karar defterinde, yevmiye defterinde, envanter defterinde ve defteri kebirde yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.

Elektronik ortamda tutulan defterler tasdike tabi değil

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmıyor.

Tasdik zorunluluğuna uymamanın sonucu 4000 TL idari para cezası

Türk Ticaret Kanunu’nun 562. maddesi uyarınca; gerekli açılış ve tasdik işlemlerini yaptırmayanlar 4 bin TL idari para cezası ile cezalandırılacaklar.

Diğer taraftan ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi durumunda ise sorumlular 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile tazyik olunacaklar.

Tasdik sırasında Ticaret sicil tasdiknamesi de gerekli

Kanuna göre noterlerin açılış tasdiki yaparken ticaret sicili tasdiknamesi araması gerekmekte. Ancak sadece bu yıla münhasır olmak üzere, uyum sürecinde fazlaca olumsuzluk ve sıkıntı yaşanmaması için, tacirlerin ticari defterlerinin 2013 yılına ait açılış onaylarında ticaret sicili tasdiknamesi aranmayacak.

Bir Cevap Yazın