Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

gibmuktezaMaliye Bakanlığı,  13 Şubat 2013 tarihinde yayımladığı 86 numaralı Gelir Vergisi sirküleri ile, Ekim – Kasım – Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresini uzattı.

 Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 NCI ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 NCI maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk Eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

 Ancak, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2012 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 Öte yandan, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna kadar ödeyecekleri tabiidir.

 

Bir Cevap Yazın